Prețul produselor

Prețurile indicate în cuprinsul acestui site au un caracter informativ. Listele de prețuri pot suferi modificări, fără a fi necesare notificări sau alte formalități prealabile. Prețurile finale sunt cele confirmate expres de către responsabilii de produs din partea societății și indicate în mod expres în principal în contractele încheiate cu clienții, iar în subsidiar în alte acte convenite de părți.